How cute is Kuchipatchi wearing a black powe…

How cute is Kuchipatchi wearing a black power hairstyle? 😍