labradorito:Drew some tama icons to stifle my …

labradorito:

Drew some tama icons to stifle my temptation to buy a Tamagotchi On